Almene salgs og leveringsbetingelser

1. Tilbud
Alle tilbud er gældende 10 arbejdsdage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Tilbudspriser er excl. moms og afgives i DKR.

2. Bestilling
Bestilling kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse, pr. brev, fax, e-mail eller via vores hjemmeside. Leverancer, som ikke sker i henhold til forudgående tilbud, afregnes iflg. vor almindelige prisliste (se vores hjemmeside).I tilfælde af uoverensstemmelse er FieldService ordrebekræftelse afgørende for, hvad der er aftalt.

3. Afbestilling
En afgivet ordre kan annulleres med samtykke fra FieldService . Der beregnes min. et afbestillingsgebyr på kr. 1.000,00 + moms med tillæg af nedenstående
Afbestilling mere end 3 måneder før levering: 25% af samlet ordrebeløb
Afbestilling mere end 2 måneder før levering: 50% af samlet ordrebeløb
Afbestilling mere end 1 måned før levering: 75% af samlet ordrebeløb
Ved afbestilling senere betales det fulde ordrebeløb

Forudbetalte beløb eller allerede forfaldne delbetalinger kan ikke kræves helt eller delvist tilbagebetalt.

4. Betalingsbetingelser
Alle leverancer betales netto kontant ved levering, medmindre andet er særligt aftalt. FieldService er berettiget til et gebyr på kr. 75,00 for fremsendelse af rykkerskrivelse. Ved for sen betaling pålægges rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

5. Ejendomsforbehold
FieldService forbeholder sig den fulde ejendomsret til enhver leverance, indtil betaling er sket. Tilbagetagelse kan således ske ved umiddelbar fogedforretning uden forudgående indhentelse af dom.

6. Forbehold
Enhver ordrebekræftelse afgives under forbehold for leverandørsvigt, force majeure eller anden udenfor vor kontrol opstået hindring. FieldService kan i tilfælde af sådanne hindringer annullere ordren uden at ifalde erstatningsansvar. Den aftalte leveringsfrist kan endvidere udskydes med indtil 4 uger, uden at FieldService kan drages til ansvar herfor. FieldService forpligter sig i så fald til omgående at underrette kunden om den opståede hindring, samt om ny forventet leveringstid.

7. Markedsføring
Vi forbeholder os ret til at anvende vore kunders navn, logo og de af os udarbejdede løsninger i markedsføringsøjemed.

8. Reklamation og garanti
Der ydes ingen garanti af FieldService på leverancer fra vore leverandører, udover hvad vi kan kræve fra leverandørerne. For leverancer fra FieldService gælder Købelovens bestemmelser, hvor de ikke udtrykkeligt er fraveget ovenfor. Reklamationer skal fremsættes skriftligt straks kunden bliver bekendt med forholdet.

9.  Copyright
Copyright til alle designs, grafik, logoer, portaler og systemer, samt alle øvrige leverancer fra FieldService tilhører FieldService. Kunden har alene brugsret, og må således ikke uden skriftlig tilladelse i hver enkelt tilfælde videresælge, kopiere, ændre eller i øvrigt overdrage det købte.

10. Opsigelse
Licenser faktureres forud og for et kvartal. Licenser løber fra den dato kontrakt er underskrevet og løber 36 måneder frem. Licenser forlænges automatisk hver 24. måned til en ny licens perioden på 12 måneder med kvartalsvis fakturering. Opsigelse af licens kan af kunden ske med 12 måneders varsel til udløb af licens perioden. FieldService kan til enhver tid opsige licenser aftaler med 12 måneders varsel. Dog tidligst med virkning fra udløbet af den gældende licens periode

10.1. Abonnement
Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos FieldService . Abonnementer forud faktureres kvartalsvis, halvårligt, årigt og kan til enhver tid opsiges. Fejlbestilte og opsagte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af FieldService ‘s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. FieldService er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Det påviler kunden selv at holde FieldService løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

10.2. Ejendomsret
FieldService forbeholder sig den fulde ejendomsret over data som er gemt i systemet som kunden lejet fra FieldService. FieldService forbeholder sig den fulde ejendomsret det system som kunden lejer sig ind på.

11. Aftaler om løbende leverancer
En sådan aftale er i de første 36 måneder fra indgåelsen uopsigelig. Opsigelse kan herefter ske med 12 måneders varsel til den 1. i en måned. Ved ophør af en løbende aftale er kunden fortsat forpligtet til at betale den aftalte ydelse, indtil tilbagelevering til FieldService af alt modtaget materiale har fundet sted.

12. Fakturering og betaling
Faktura på softwarelicenser samt 50% af fakturatotal udstedes ved accept af tilbud, restbeløb udstedes efter godkendelse. I det omfang af kunden forsinker leveringen fx grundet manglende levering af materialer faktureres frem til 90% af rest fakturabeløb. Med mindre anden aftale foreligger i skriftlig form, er betalingsbestemmelserne 8 dage netto kontant efter fakturadato. Erlægges betaling ikke rettidigt, forbeholder FieldService sig ret til at beregne en månedlig rente på 5% pr. påbegyndt måned af fakturaens slutbeløb, til betaling er modtaget. Alle udgifter i forbindelse med evt. inddrivelse af gæld afholdes af kunden, heri inkluderet gebyrer for evt. rykkerskrivelse

13. Ansvar
Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til FieldService, idet opbevaring af originalmateriale m.v. er for kundens risiko. FieldService har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte afledt tab. Såfremt kunden kan godtgøre, at det leverede ikke overholder de aftalte specifikationer ved levering, er FieldService forpligtet til at levere en mangelfri vare i stedet, men har derudover intet ansvar. FieldService fraskriver sig ethvert ansvar for indhold af ulovlig eller krænkende karakter på det af kunden leverede. FieldService forbeholder sig ret til at nægte eller stoppe produktion af materialer, der viser sig at indeholde ulovligt eller krænkende materiale. FieldService har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. FieldService tager forbehold for prisændringer hos evt. underleverandører af såvel engangs- som løbende udgifter.

Gebyrer Priser
Rykker 1 kr. 100
Rykker 2 kr. 100
Rykker 3 kr. 100
Addresseændring kr. 150
Bortkommet login information kr. 150
Faktureringsgebyr kr. 50

Ring mig op

Bliv kontaktet for en uforpligtigende snak eller møde, hvor vi uddyber, hvordan Field Service kan hjælpe Jeres virksomhed.