Konsulentaftale

1. Generelt

FieldService skal udføre konsulentbistand i forbindelse med gennemførsel af aftalte opgaver. Konsulentbistanden udføres i overensstemmelse med god IT-skik og på en sådan måde, at kvaliteten af resultatet af den udførte konsulentbistand, svarer til de krav, der med rimelighed kan stilles på grundlag af den forudsatte dygtighed hos den konsulent, som har udført konsulentbistanden. Kunden er forpligtiget til at give konsulenten al information, herunder stille materiale til rådighed af betydning for opgavens udførelse

Konsulentbistanden udføres fra Danmark, i det omfang som er muligt, ellers vil kodeudvikling blive outsourcet til udland

2. Pris og betaling

Parterne er enige om at opgaven skal gennemføres til den aftalte timepris. Konsulentbistanden og eventuelle udlæg faktureres efter levering. Projektmøder, statusmøder, tekniske møder og møder med henblik på tekniskafklaring og udvikling kan faktureres jf. denne aftale. Der afregnes pr. påbegyndt 30. minut både indenfor og udenfor normal arbejdstid.

3. Levering

FieldService tester og afprøver om ydelserne er i overensstemmelse med kravspecifikationen. Når ydelserne er i overensstemmelse med kravspecifikationen, giver FieldService kunden skriftlig meddelelse om, at ydelserne er i overensstemmelse med kravspecifikationen og kan tages i brug af kunden

4. Hemmeligholdelsespligt

Parterne er forpligtiget til at overholde markedsføringsloven i forbindelse med opfyldelse af nærværende kontrakt. Parterne forpligtiges at sikre at fortrolige oplysninger om den anden part, erhvervet direkte eller indirekte gennem samarbejdet, ikke kommer til tredjemands kendskab. Ved fortrolige oplysninger forstås udover vilkårene i kontrakten, enhver oplysning eller information – uanset form – af teknisk, kommerciel eller tilsvarende karakter om en af parterne, herunder oplysninger der vedrører tekniske processer, rettigheder, koncepter og projekter, kunderelationer, markedsoplysninger og økonomiske oplysninger.

Fortrolige oplysninger overgivet til en af parterne forud for tidspunktet for indgåelse af nærværende kontrakt er ligeledes omfattet af hemmeligholdelsespligten. Parterne skal sikre at parternes medarbejdere, herunder ovennævnte konsulenter, pålægges en tilsvarende hemmeligholdelsespligt.

5. Statusmøder

Statusmøder afholdes efter behov, eller som minimum 1 gange årligt. Ved mødet benyttes følgende standard dagsorden som udgangspunkt:

  • Aktionspunkter gennemgås og opfølges
  • Driftsstatus
  • Kundes ønsker til det fremtidige samarbejde med FieldService
  • FieldService præsenterer eventuelle nye løsninger og muligheder for Kunde
  • Øvrige
  • Oplæg til næste statusmøde

Ring mig op

Bliv kontaktet for en uforpligtigende snak eller møde, hvor vi uddyber, hvordan Field Service kan hjælpe Jeres virksomhed.